Sven Jacobsen / Portfolio / Exploring the Stories within Hair