Ina Schoof / Portfolio / DFM Hamburg / She is not easy